Regulamin świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń Przekładanka§1 Postanowienia ogólne1.        Biuro Tłumaczeń Przekładanka (zwane dalej „Biurem”) zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski a także świadczeniem innych pokrewnych usług (copywriting, uwierzytelnienie tekstu tłumaczenia, korekta językowa, itp.).

2.      Usługi wykonywane przez Biuro są świadczone zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Biura.

3.      Korzystając z usług Biura Klient akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.      Biuro wraz z Klientem mogą stosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym Regulaminie, na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

5.      Biuro zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, jak również w cenniku usług dostępnym na stronie internetowej Biura.

6.      W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

7.      Zakres usług Biura może ulec poszerzeniu o inne języki odpowiednio do indywidualnego zapotrzebowania Klientów na usługi tłumaczeniowe.
 

§2 Postanowienia wspólne1.      Po dostarczeniu przez Klienta informacji potrzebnych do wykonania usługi Biuro przekazuje Klientowi informację o cenie usługi. Przekazanie informacji o cenie usługi następuje przed przystąpieniem do wykonywania usługi. 

2.      Biuro świadczy swoje usługi na podstawie pisemnej akceptacji wyceny zlecenia. Wycena zlecenia zwana jest w dalszej części Regulaminu „Wyceną”. Pisemna akceptacja otrzymanej przez Klienta Wyceny zwana jest w dalszej części Regulaminu „Zamówieniem”. Zamówienie należy doręczyć do Biura osobiście, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną. Zamówienie musi zawierać oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń Przekładanka. Zamówienie będzie uważane za przyjęte w momencie potwierdzenia przez Biuro przyjęcia Zamówienia (przekazanego przez Biuro pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub ustnie). Biuro nie jest zobowiązane do rozpoczęcia realizacji zlecenia, jeśli nie przekazało Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (przekazanego przez Biuro pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub ustnie).

3.      W każdym przypadku Biuro może zażądać od Klienta złożenia Zamówienia na osobnym Formularzu Zamówienia określającym przedmiot Zamówienia oraz termin jego wykonania. Ponadto, Zamówienie powinno zawierać informacje na temat wyceny zlecanej usługi. Zamówienie winno być podpisane przez osobę odpowiedzialną składającą dane Zamówienie, potwierdzone pieczęcią firmową firmy, w imieniu której Zamówienie jest składane oraz skutecznie doręczone do Biura pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub osobiście.

4.      Wycena jest ważna w dniu jej wykonania i przekazania Klientowi. Jeśli wycena nie zostanie zaakceptowana do godziny 17:00 w dniu jej wykonania i przekazania Klientowi może ona stracić ważność ze względu na krótszy czas dostępny na wykonanie usługi. 

5.      Klient zobowiązuje się do nie zatrudniania tłumaczy pisemnych/ustnych pracujących dla Biura przez okres sześciu (6) miesięcy od daty wykonania przez Biuro ostatniego Zamówienia zleconego przez Klienta.
 

§3 Tłumaczenia pisemne

 

1.      Klient zamawia usługę tłumaczenia pisemnego dostarczając Biuru tekst do przetłumaczenia. Klient przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci wydruku, skanu lub pliku. Tekst może zostać doręczony do Biura osobiście, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną. W przypadku tłumaczeń przysięgłych Biuro dopuszcza możliwość tłumaczenia z kopii dokumentu, w takiej sytuacji w tłumaczeniu będzie znajdowała się adnotacja, że zostało ono wykonane z kopii.

2.      Po dostarczeniu przez Klienta tekstu do przetłumaczenia Biuro dokonuje oszacowania objętości tłumaczenia i przekazuje Klientowi Wycenę usługi. W przypadku tłumaczeń przysięgłych Biuro może dokonać wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i dokonać przybliżonej kalkulacji kosztów, jednak podstawą ostatecznego rozliczenia jest zawsze liczba stron wykonanego tłumaczenia, które mogą być znane dopiero po wykonaniu usługi. Biuro przekazuje Klientowi Wycenę usługi przed przystąpieniem do wykonywania usługi.

3.      Na podstawie dokonanego oszacowania objętości tłumaczenia Biuro ustala wraz z Klientem termin realizacji tłumaczenia. Termin realizacji tłumaczenia nie obejmuje sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Termin realizacji liczony jest od dnia następnego po przyjęciu zlecenia.

4.      Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego nieprzysięgłego jest liczba stron rozliczeniowych w tekście źródłowym, pod warunkiem, że dokument został dostarczony w edytowalnej postaci elektronicznej, w formacie tekstowym (na przykład MS Word). W pozostałych przypadkach (skany dokumentów, pismo odręczne, pliki nieedytowalne itp.) podstawą rozliczenia objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście.

5.      Zlecenia, które są wykonywane w trybie zwykłym, bez wskazanej w zamówieniu godziny realizacji, są przekazywane Klientowi do godz. 17:00 w dniu ustalonym jako termin realizacji tłumaczenia, chyba, że przyjęto inaczej.

6.      W przypadku wyceny rozbudowanych serwisów www, koszt wyceny wynosi 100,00 zł. Biuro przygotuje i prześle wycenę odpłatną tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Klienta kosztów jej sporządzenia. Wpłacony koszt wyceny zostaje zwrócony Klientowi w momencie złożenia Zamówienia na wycenione tłumaczenie.

7.      W przypadku tłumaczeń o szczególnym stopniu trudności, wymagających konkretnej wiedzy branżowej, wskazane jest, aby Klient przekazał Biuru źródło fachowego słownictwa (wewnętrzne słowniki, przykłady podobnych prac wykonywanych w firmie zlecającej tłumaczenie, inne materiały referencyjne) oraz umożliwienie konsultacji z przedstawicielem firmy zlecającej tłumaczenie.

8.      Rozróżnia się następujące tryby tłumaczeń pisemnych zwykłych (nieprzysięgłych):

a)      Tryb standardowy – do 5 stron rozliczeniowych dziennie

b)      Tryb pilny - do 10 stron rozliczeniowych dziennie

c)      Tryb ekspresowy (inaczej: express) - ponad 10 stron rozliczeniowych dziennie

9.      W przypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych, jedna strona rozliczeniowa liczy 1500 znaków łącznie ze spacjami.

10.  Rozróżnia się następujące tryby tłumaczeń pisemnych przysięgłych:

a)      Tryb standardowy – do 5 stron rozliczeniowych dziennie

b)      Tryb pilny - do 10 stron rozliczeniowych dziennie

11.  W przypadku tłumaczeń pisemnych przysięgłych jedna strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków łącznie ze spacjami. W przypadku tłumaczeń pisemnych przysięgłych każda rozpoczęta strona jest liczona jako cała.

12.  Biuro dołoży wszelkich starań, aby tekst przetłumaczony oddawał jak najwierniej tekst oryginalny. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym Klient akceptuje możliwość wystąpienia błędów i uchybień, związanych z brakiem czasu na dodatkową analizę i weryfikację przetłumaczonego tekstu.

13.  W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym Biuro zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności w terminologii.

14.  W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., wymagające pracy w innych niż Word edytorach tekstu, Biuro nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. W porozumieniu z Klientem Biuro ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Klientowi bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp. Biuro może zachować wygląd i formatowanie oryginału, jednak jest to usługa dodatkowa, cena za tę usługę jest ustalana indywidualnie.

15.  Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje opracowania tekstu do druku i/lub publikacji ani jego redakcji. W przypadku zleceń przeznaczonych do druku i/lub publikacji zakłada się, że Klient dokona redakcji i korekty wykonanego zlecenia we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi Biuru. Opłata za przygotowanie do druku i/lub publikacji tłumaczenia wykonanego przez Biuro wynosi 50% ceny tłumaczenia. 

16.  Za weryfikację tekstu dostarczonego przez Klienta opłata wynosi 50% ceny tłumaczenia takiego tekstu. 

17.  Jeśli tekst przekazany przez Klienta jest trudny do odczytania, Biuro zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny tłumaczenia o 20-50% w zależności od trudności w odczytaniu tekstu.

18.  Dodatkowa opłata w wysokości 50% jest naliczana w przypadku konieczności spisywania tekstów z kasety/płyty.

19.  Tłumaczenie może zostać dostarczone

  •  pocztą elektroniczną
  •  pocztą tradycyjną (listem poleconym lub priorytetem)

20.  Biuro przekazuje Klientowi tekst tłumaczenia w postaci wydruku, skanu lub pliku. Na życzenie Klienta, Biuro może przesłać tłumaczenie pisemne pocztą lub za pomocą firmy kurierskiej – w tym przypadku koszty przesyłki ponosi Klient.

a)      W przypadkach przesyłania zlecenia pocztą, dzień, w którym Klient zostaje w dowolny sposób powiadomiony przez Biuro o zakończeniu tłumaczenia, jest dniem wywiązania się przez Biuro z Umowy, jeśli Umowa nie stanowi inaczej.

b)      Opóźnienie w dotarciu przesyłki (przetłumaczonego tekstu) do adresata nie może powodować późniejszej zapłaty.

21.  Dodatkowa opłata w wysokości 20% jest naliczana w przypadku tłumaczeń pisemnych zleconych w ten sam weekend, w którym upływa termin realizacji zlecenia. Przez weekend rozumie się okres od godziny 17:00 w piątek do godziny 9:00 w poniedziałek. §4 Tłumaczenia ustne i inne zlecenia ustne


 
1.      Klient zamawia wykonanie zlecenia ustnego (np. tłumaczenia ustnego, nagrania audio lub innego zamówionego przez Klienta zlecenia ustnego) dostarczając Biuru dokumenty potrzebne do wykonania zlecenia oraz informacje o tematyce i charakterze zlecenia. Klient przekazuje wspomniane dokumenty i informacje w postaci wydruku, skanu lub pliku. Wspomniane dokumenty i informacje mogą zostać doręczone do Biura osobiście, pocztą tradycyjną, kurierską lub pocztą elektroniczną.

2.      Po dostarczeniu przez Klienta wspomnianych dokumentów i informacji Biuro dokonuje oszacowania kosztów wykonania zlecenia i przekazuje Klientowi Wycenę usługi a także ustala z Klientem termin realizacji zlecenia. Biuro przekazuje Klientowi Wycenę zlecenia przed przystąpieniem do wykonywania zlecenia.

3.      Tłumaczenie ustne zlecane w tym samym dniu, w którym ma być wykonane jest zleceniem pilnym, co oznacza, że stawka za takie zlecenie jest o 100% wyższa od stawki podsawowej za zlecenie ustne w trybie normalnym.

4.      W przypadku tłumaczeń ustnych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. Minimalna stawka za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny pracy. Wynagrodzenie równe stawce za cztery godziny należne jest Biuru również wtedy, gdy tłumaczenie trwa krócej. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.

5.      W tłumaczeniu symultanicznym (kabinowym) bierze udział dwóch tłumaczy. Wyjątkowo, jeśli czas trwania tłumaczenia symultanicznego nie przekracza dwóch godzin, Biuro może w porozumieniu z Klientem i tłumaczem zaangażować do takiego tłumaczenia tylko jednego tłumacza. 

6.      Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Klienta z wykonywania obowiązków. Wszystkie przerwy dla uczestników konferencji (lub innego typu spotkania dla którego zostało zamówione tłumaczenie ustne), a tym samym dla tłumacza, są w rozliczeniu traktowane jako czas jego pracy.

7.      Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego są świadczone przez okres dłuższy niż 8 godzin dziennie, cena za każdą dodatkową godzinę wzrasta o 50% w stosunku do stawki godzinowej naliczanej danego dnia.

8.      W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy stawka jest wyższa o 50-100%.

9.  Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych są świadczone poza granicami Warszawy, Klient jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz 50% stawki tłumaczenia ustnego za każdą rozpoczętą godzinę podróży.

10.  Klient jest zobowiązany do podpisania formularza referencyjnego przekazanego przez tłumacza po wykonaniu usługi. Formularz jest potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi oraz zawiera liczbę wykonanych godzin tłumaczenia i jest podstawą do wystawienia faktury oraz ewentualnej reklamacji tłumaczenia ze strony Klienta. 

11.  Gdy zlecenie ustne odbywa się na terenie Warszawy, dojazd tłumacza (lub innego wykonawcy zlecenia w przypadku zleceń ustnych nie będących tłumaczeniem) jest bezpłatny, z wyjątkiem szczególnych sytuacji określonych w zleceniu. 

12.  Klient w miarę możliwości przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń ustnych o specjalistycznej tematyce Klient przekazuje wspomniane materiały najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia realizacji zlecenia. W przypadku tłumaczeń ustnych symultanicznych Klient przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji, liczbę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.

13.  Dla uzyskania jak najlepszej jakości tłumaczenia oczekujemy, że Klient zadba o to, aby tłumacz mógł dobrze i wyraźnie słyszeć i widzieć rozmówców, a w przypadku trudności z zapewnieniem tych warunków należy zainstalować, na życzenie tłumacza, odpowiednią aparaturę elektroakustyczną (mikrofony, wzmacniacz).

14.  W przypadku niesprawnej aparatury tłumacz może odmówić tłumaczenia.

15.  W trakcie wykonywania tłumaczenia Klient zobowiązany jest dostarczyć tłumaczom do kabin napoje chłodzące, kawę, herbatę.

16.  Zważywszy na charakter pracy tłumacza, aby zapewnić wysoką jakość przekładu zaleca się organizowanie przerw co 1 – 1,5 godziny tłumaczenia, trwających od 5 do 30 minut w zależności od sytuacji.  


§5 Anulowanie zleceń pisemnych i ustnych1.      Zamówienie na wykonanie zlecenia pisemnego może być odwołane jedynie w wyniku skutecznego poinformowania Biura o tym fakcie przez Klienta w formie pisemnej doręczonej pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub osobiście. Odwołanie Zamówienia na wykonanie zlecenia pisemnego przez Klienta poza godzinami pracy Biura, uznane jest za skutecznie doręczone o godzinie dziewiątej w następnym dniu roboczym. Klient nie może anulować Zamówienia na wykonanie zlecenia pisemnego w ostatnim dniu jego realizacji. Klient zobowiązany jest zapłacić za tę część zlecenia pisemnego, która została wykonana do chwili odwołania Zamówienia na wykonanie zlecenia pisemnego zgodnie ze stawką ustaloną dla trybu wykonania zlecenia pisemnego oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Biuro, a związanych z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług, jeśli takie koszty zaistniały. Na życzenie Klienta zlecenie pisemne wykonane do momentu jego odwołania zostanie mu przekazane.

2.      Zamówienie na wykonanie zlecenia ustnego (np. tłumaczenia ustnego, nagrania audio lub innego zamówionego przez Klienta zlecenia ustnego) może być odwołane jedynie w wyniku skutecznego poinformowania Biura o tym fakcie przez Klienta w formie pisemnej doręczonej pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub osobiście. W przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia na wykonanie zlecenia ustnego w ciągu 2 godzin od czasu złożenia Zamówienia, Klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli odwołanie Zamówienia na wykonanie zlecenia ustnego nastąpi na mniej niż siedem dni roboczych przed planowanym dniem wykonania zlecenia Klient ponosi koszt gotowości tłumacza (lub innego wykonawcy zlecenia w przypadku zleceń ustnych nie będących tłumaczeniem) w wysokości 50% wartości zlecenia zgodnie z Zamówieniem usługi oraz zobowiązany jest do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Biuro, a związanych z przygotowaniem do świadczenia zamówionego zlecenia, jeśli takie koszty zaistniały. Jeśli Zamówienie na wykonanie zlecenia ustnego zostanie anulowane na mniej niż 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem wykonania zlecenia, Klient ponosi koszt gotowości tłumacza (lub innego wykonawcy zlecenia w przypadku zleceń ustnych nie będących tłumaczeniem) w wysokości 100% wartości zlecenia zgodnie z Zamówieniem usługi oraz zobowiązany jest do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Biuro, a związanych z przygotowaniem do świadczenia zamówionego zlecenia, jeśli takie koszty zaistniały.

3.      Jeśli anulowane zamówione zlecenie ustne odbywa się poza Warszawą Klient zobowiązuje się dodatkowo pokryć 100% kosztów poniesionych przez Biuro, a związanych z przygotowaniem do świadczenia zamówionego zlecenia, jeśli takie koszty zaistniały.

4.      Zmiana terminu wykonania zleceń ustnych o okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych jest rozumiana jako anulowanie Zamówienia, z zastosowaniem przepisów punktów 2 i 3 niniejszego paragrafu.

5.      Sytuacja, w której Klient przesunął wykonanie zlecenia na inny niż pierwszy umówiony termin, po czym zgłosił, że zlecenie nie zostanie wykonane również w tym drugim terminie, rozumiana jest jako anulowanie Zamówienia,  z zastosowaniem przepisów punktów 2 i 3 niniejszego paragrafu.


§6 Płatności1.      Cennik usług świadczonych przez Biuro jest dostępny na stronie internetowej Biura. 

2.      Płatność za wykonane zlecenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez Biuro. Klient uiszcza należność gotówką w siedzibie Biura lub przelewem na numer konta podany na fakturze. 

3.      Biuro jest płatnikiem VAT. 

4.      W przypadku pierwszego zlecenia oraz każdorazowo w przypadku klientów indywidualnych pobierana jest zaliczka w wysokości części lub całości ceny zlecenia. Zaliczka płatna jest przez Klienta przed przystąpieniem przez Biuro do realizacji zlecenia. 

5.      Biuro nie jest zobligowane do przystąpienia do wykonywania zlecenia jeśli nie otrzymało od Klienta potwierdzenia Wyceny (Zamówienia) oraz bankowego potwierdzenia dokonania wpłaty wymaganej zaliczki. 

6.      W przypadku pierwszego zlecenia oraz każdorazowo w przypadku klientów indywidualnych całość wykonanego zlecenia przekazywana jest po opłaceniu przez Klienta całości zlecenia, czyli po przekazaniu przez Klienta odnośnego bankowego potwierdzenia dokonania wpłaty lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Biura. 

7.      W każdym przypadku Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed przystąpieniem do wykonywania zlecenia oraz do przekazania całości wykonanego zlecenia po opłaceniu przez Klienta całości zlecenia. 

8.      W przypadku klientów biznesowych przy zleceniu kolejnego tłumaczenia Biuro w dniu Zamówienia zlecenia wystawia fakturę z 7-dniowym terminem płatności. Dłuższy termin płatności jest możliwy przy podpisaniu umowy o stałą współpracę i/lub w przypadku uzgodnień indywidualnych.

9.      Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biura do chwili uregulowania należności przez Klienta. Wraz z dokonaniem płatności Klient uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

10.  W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,5% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki. 

11.  W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro przesyła Klientowi przypomnienie o niezapłaconej fakturze. 

12.  W przypadku przekroczenia terminu płatności o 30 dni Biuro przekazuje należność do firmy windykacyjnej lub stosuje inne prawne środki dochodzenia zaległych należności. Klient zostaje obciążony wszelkimi kosztami windykacji i/lub postępowania sądowego.§7 Reklamacje


  1.      Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia lub innej usługi wykonanej dla Klienta przez Biuro (zwanej dalej Dziełem) przed dokonaniem zapłaty – w tym przekazanie lub udostępnienie Dzieła osobom trzecim – jest uważane za przyjęcie Dzieła bez zastrzeżeń.

2.      Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i skutecznie dostarczona do Biura pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub osobiście.

3.      Reklamacja zleceń pisemnych musi być należycie uzasadniona oraz powinna zawierać:

- przedstawiony na piśmie, szczegółowy opis zastrzeżeń z konkretnymi wskazaniami błędów i ich uzasadnieniem oraz wskazaniem miejsca ich wystąpienia (numeru strony i wiersza, w którym błąd występuje).

- dane osobowe i kontakt telefoniczny oraz internetowy lub listowy i podpis osoby formułującej zastrzeżenia,

- uwagi mogą też zostać czytelnie naniesione na tekst Dzieła wraz ze wskazaniami błędów np. zaznaczonymi partiami tekstu.

- uwagi powinny być konkretne i ścisłe, i powinny dotyczyć błędów powstałych wyłącznie z winy tłumacza (lub innego wykonawcy Dzieła w przypadku zleceń nie będących tłumaczeniem).

4.      Zastrzeżenia dotyczące tłumaczeń ustnych powinny być przedstawione przez Klienta na Formularzu referencyjnym, przedłożonym mu przez tłumacza po wykonaniu tłumaczenia ustnego. Brak podania zastrzeżeń na Formularzu referencyjnym oznacza przyjęcie tłumaczenia ustnego bez zastrzeżeń.

5.      Z wyjątkiem tłumaczeń ustnych (patrz punkt 4 niniejszego paragrafu), Klient ma prawo zgłosić uwagi i/lub reklamację wykonanego Dzieła do siedmiu dni kalendarzowych po jego wykonaniu. Niezgłoszenie uwag w tym terminie uznaje się za ostateczną akceptację Dzieła przez Klienta.

6.      W przypadku uznania reklamacji za słuszną Biuro: a) jest zobowiązane do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad Dzieła, jednakże z zachowaniem terminu umożliwiającego rzetelne ich rozpatrzenie, w konsekwencji czego moment przyjęcia Dzieła przez Klienta ulega odpowiedniemu przedłużeniu lub b) w porozumieniu z Klientem udziela Klientowi rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.

7.      Biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania poprawy Dzieła poddanego reklamacji.

8.      Reklamacje Dzieł wykonywanych na życzenie klienta w trybie ekspresowym nie są uwzględniane.

9.    Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nie przekroczony został termin płatności za wykonane Dzieło.

10.     Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty należności za Dzieło ani w żaden sposób nie może tej zapłaty zmniejszyć czy opóźnić.

 

§8 Poufność

 

Biuro zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zleceniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów i/lub wypowiedzi. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych, wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

 

§9 Odpowiedzialność

 

1.      Odpowiedzialność Biura wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia za zlecenie, w związku z którym powstała szkoda.

2.      Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym Dziele powstałe wskutek niejasności bądź błędów w tekście oryginału.

3.      Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i terminowość usług, lub przerwy i opóźnienia w świadczeniu usług wynikające z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działanie siły wyższej, problemy techniczne (np.: awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia spowodowane przez firmy kurierskie, zniszczenie dokumentów przez pocztę itp.).

4.      Odpowiedzialność odszkodowawcza Biura nie obejmuje błędów w zleceniach wykonywanych w trybie pilnym i ekspresowym.

a)      Klient zamawiający zlecenie w trybie pilnym lub ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w wykonanym zleceniu.

b)      W przypadku zleceń przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Klient dokona redakcji i korekty wykonanego zlecenia we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi Biuru.

Polityka cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo w każdym czasie wyłączyć obsługę plików cookies lub ją zmodyfikować dokonując zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji w naszej polityce cookies

Nie wyrazili Państwo zgody na zamieszczanie plików cookies na urządzeniu. Mogą Państwo zmienić swoją decyzję.